Management System Success is Management Success

   

 Looking for SUCCESS? In safety, or in any other area?

To find out more, go to the Succes in Safety page to find out more.

[1] Risk Management, Safety and Control of Loss - Protecting Your Organization

[2] Making Your Future - In Business and in Other Parts of Life 

 

 

 
My books Success in Safety Improvement Model Management System Success Improvement Process 17-Step Process Improvement Process Rating Management System Structure Management System Content Improving the Management System The Audit Management System Rating International Safety Rating System Accidents and Incidents Accident Investigation Protocol Safety Opinion Survey


VCA - VGM Checklijst Aannemers

De VCA - VGM Checklist Aannemers is in 1994 ontstaan uit de kring van opdrachtgevers in de procesindustrie. Doel was om:

  • te komen tot een (objectieve) beoordeling van de VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) inspanningen van aannemers om die beoordeling te gebruiken in de preselectie fase voor de uitvoering van projecten/opdrachten.
  • een eenduidige structuur aan te reiken aan de aannemers zodat dezen daarmee hun VGM inspanningen konden opbouwen en - desgewenst - onderbrengen in daartoe op te zetten management systeem.

Indien u geïnteresseerd bent; hier ziet u de in de geschiedenis van de VCA.

Meer halen uit uw VCA Certificaat?

Voor de meeste bedrijven met een VCA certificaat is de reden dat opdrachtgevers dat certificaat eisen. Geen certificaat betekent vaak: geen uitnodiging voor het maken van een offerte en dus .... geen opdrachten.

De VCA is voornamelijk gericht op ongevallen met verzuim. Andere zaken die fout gaan komen in de VCA eigenlijk nauwelijks aan de orde. Dan heb ik het over: schaden, vergissingen, fouten, klachten, werk dat opnieuw moet worden gedaan, enz. Al die dingen die niet goed gaan kosten tijd en geld en hebben zo een negatieve invloed op uw bedrijfsresultaten. Minder winst dus. Zo zijn de faalkosten in de bouwketen al jaren een belangrijk percentage van de omzet, van gemiddeld 7.7% in 2001 via 11,4% in 2008 tot een geschatte 10,5% in 2011. Bij elkaar een bedrag van zo'n 6 miljard per jaar! Zie Land en Water publicatie (juni 2008). Meer recent: Faalkosten en budgetoverschrijdingen TU Delft (2017).

De VCA richt zich vooral op letselongevallen met verzuim. Maar met een beetje meer inspanning kunt u het "VCA systeem" van uw bedrijf ook richten op andere ongewenste gebeurtenissen. Om meerwaarde te geven aan uw VCA certificaat is het dus zinvol om niet alleen te kijken naar de letsel ongevallen maar zeker ook naar die andere dingen die fout gaan en tijd/geld kosten.

Bent u VG functionaris en vindt u dat u te weinig medewerking krijgt van uw management? Of wilt u uw bijdrage aan het bedrijf vergroten? Dan ligt het antwoord mogelijk in die bredere kijk op veiligheid. Bredere kijk betekent een ruimere scope van VCA en niet allen de focus op letselongevallen met verzuim. 

Uw VCA systeem kan (veel) meer opleveren

Meer halen uit uw VCA Certificaat?

In 2013 schreef ik 4 korte artikeltjes voor het blad VCA Actueel, onder het hoofd "Doe meer met VCA." Heeft dat ergens toe geleid? Geen idee, ik heb er in ieder geval geen reacties op gekregen en het aantal bezoekers van mijn website is niet groter geworden.  

Wat zijn de faalkosten in UW bedrijf?

Veel bedrijven hebben aan de hand van het VCA een VGM "managementsysteem" opgezet vooral om het VCA certificaat te behalen dat (potentiële) opdrachtgevers eisen. Veel bedrijven doen dit omdat ze anders (mogelijk) niet gevraagd worden om mee te doen bij het verkrijgen van opdrachten - een commerciële/financiële reden dus.

Helaas beperken veel bedrijven de scope van hun systeem tot de ongevallen en gebeurtenissen die in hoofdstuk 12 VCA worden genoemd, vooral de ongevallen met letsel (zonder/met verzuim).

Maar binnen bedrijven vinden vaak (veel) meer gebeurtenissen plaats die hadden kunnen leiden tot letsel maar - door de omstandigheden - blijft het gevolg dan "beperkt" tot schade, product verlies, een klacht van een klant, kwaliteitsproblemen, productiestoring enz. Dat zijn zaken die maar zeer ten dele aan de orde komen binnen het VCA certificatie proces.

Maar al die verschillende ongewenste gebeurtenissen bij elkaar zorgen wel voor een verliespost voor de onderneming. Zie figuur 1 - kent u de verliezen in uw bedrijf of organisatie?

Mogelijke verliezen die de winst opeten - kent u ze?

Figuur 1

De oorzaken van die verschillende verliezen zijn vaak hetzelfde: geen of onvoldoende risicobepaling, onvoldoende inkoop, ontwerp, inspectie programma, onvoldoende onderzoek van dingen die fout gingen, onvoldoende "leren van ongevallen en andere ongewenste gebeurtenissen".

Zie figuur 2 - kunt u aangeven welke oorzaken in uw bedrijf leiden tot de aangegeven gevolgen?

Gemeenschappelijke oorzaken van verschillende verliezen

Figuur 2

Wanneer een bedrijf het management systeem alleen maar richt op ongevallen met letsel dan haal je mogelijk lang niet alles uit dat systeem dat je toch op moest zetten om VCA te behalen. Beter is het om de scope van het management systeem uit te breiden met verliezen die en gebeurtenissen in figuur 1 worden genoemd. Een goed protocol voor het melden en onderzoeken van ongewenste gebeurtenissen is daarvoor een vereiste.

17 stappen om meer te halen uit het VCA certificaat

Het 17-stappen proces is een gids om meer te halen uit wat u moet doen om het VCA certificaat te verkrijgen. Opgezet volgens de principes top-down en bottom-up begint het proces aan de top van het bedrijf en betrekt mensen van alle lagen in de organisatie bij het maken van het "VCA-systeem". Op die manier wordt de mogelijkheid geschapen om VCA te laten leven daar waar gewerkt wordt.

Wat ook goed kan bijdragen tot een bredere toepassing van VCA is om niet alleen te kijken naar ongevallen met verzuim maar naar alle zaken die fout kunnen gaan in het bedrijf; ongewenste gebeurtenissen die het rendement van het bedrijf beperken. Goede voorbeelden zijn de "functie RIE" en de TRA (taak risico analyse) die allebei gericht zijn op het opsporen van zaken die fout kunnen gaan bij uitvoering van werk. Maar waarom deze beperken tot alleen ongevallen met verzuim? En waarom alleen beperken tot operationeel werk?

 

NEXT PAGE is Industry Management System Examples

If you want to read my website pages from the beginning go to: THE HOME PAGE

 

  

 
View Willem Top's profile on LinkedIn  
 
 
Search website
 
 
 
© Copyright 2001/2012 Willem Top